Towarzystwa Karkonoskiego

TEKST JEDNOLITY

zatwierdzony postanowieniami Sądu Rejonowego

Wrocław-Fabryczna IX Wydział Gospodarczy

24 sierpnia 2012 r. oraz 17 maja 2016 r.

Rozdział I

Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

§ 1

Towarzystwo Karkonoskie jest Stowarzyszeniem, kontynuującym działalność i tradycje powstałego w Jeleniej Górze w roku 1958 Towarzystwa Klubów Robotniczych i Chłopskich oraz Jeleniogórskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa Karkonoskiego jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miejscowość Bukowiec w Gminie Mysłakowice.

§ 3

Towarzystwo Karkonoskie posiada osobowość prawną i działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu. Może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.

§ 4

1. Towarzystwo Karkonoskie:

– używa symboli, pieczęci i innych znaków organizacyjnych ustalonych przez jego władze;

– ustanawia i nadaje medale, odznaki honorowe, listy gratulacyjne oraz inne odznaczenia.

2. Nazwa i symbole Towarzystwa Karkonoskiego podlegają ochronie prawnej.

3. Towarzystwo Karkonoskie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

4. Towarzystwo Karkonoskie do realizacji określonych zadań może zatrudniać pracowników.

5. Towarzystwo Karkonoskie ma sądowy numer KRS, regon i nip.

§ 5

Towarzystwo Karkonoskie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§ 6

Towarzystwo Karkonoskie skupia osoby fizyczne i prawne zainteresowane przeszłością, teraźniejszością i przyszłością regionu.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7

Celami głównymi Towarzystwa Karkonoskiego są:

1. rozwijanie idei regionalizmu;

2. wzmacnianie i kształtowanie tożsamości regionalnej i narodowej, umacnianie więzi regionalnych;

3. rozwijanie świadomości społecznej o znaczeniu regionu, zaangażowanie członków na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu karkonoskiego, budzenie i pogłębianie służby społecznej dla dobra wspólnego mieszkańców;

4. wyzwalanie aktywności dla unowocześnienia życia i kultury w regionie;

5. współudział i wspomaganie działalności stowarzyszeń i instytucji w ich działalności statutowej w zakresie:

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

– działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

– działalności charytatywnej;

– podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej i kulturowej;

– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

– działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

– nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa;

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

– upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego opartego na praworządności i sprawiedliwości społecznej ;

– działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w tym zakresie;

– promocji i organizacji wolontariatu;

– pomocy Polonii i Polakom za granicą;

– promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

– działalności na rzecz organizacji pozarządowych;

– przeciwdziałanie wykluczeniu ekonomicznemu i społecznemu.

§ 8

Towarzystwo Karkonoskie realizuje swoje cele w szczególności poprzez :

1. umożliwienie miłośnikom i sympatykom regionu karkonoskiego zrzeszanie się i przyjmowanie członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia;

2. pielęgnowanie kulturowych wartości regionalnych, tradycji, kultury regionalnej i dziedzictwa historycznego;

3. rozwijanie edukacji regionalnej i patriotycznej;

4. kształtowanie postaw kreacyjnych wobec bieżących procesów i problemów regionalnych, kierując się zasadami Tez Karkonoskich i innych dokumentów programowych;

5. aktywne uczestniczenie w ochronie i rozwoju dóbr kultury;

6. upowszechnienie wiedzy o regionie, jego historii, przemianach i perspektywie rozwoju;

7. popularyzowanie walorów krajoznawczych i przyrodniczych wśród przejezdnych i w środowiskach zagranicznych;

8. współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami podejmującymi tematykę regionalną;

9. wypełnienie zasady pomocniczości w stosunku do państwa i samorządów w ożywieniu kulturalnym i intelektualnym społeczności lokalnych zwłaszcza w zakresie programowania przyszłości;

10. możliwości prowadzenia działalności gospodarczej;

11. prowadzenie działalności wydawniczej o charakterze popularno-naukowym, społeczno-kulturalnym oraz popularyzującej region karkonoski;

12. rozpowszechnianie własnych wydawnictw.

§ 9

Podstawowymi formami działalności Towarzystwa Karkonoskiego są:

1. reprezentowanie ruchu regionalistycznego wobec władz samorządowych i państwowych;

2. organizowanie działań służących umacnianiu i rozwoju ruchu regionalistycznego przez organizacje spotkań, konferencji i wymianę doświadczeń;

3. stwarzanie warunków w regionie dla działania stowarzyszeń regionalistycznych i realizacji inicjatyw z zakresu regionalizmu;

4. prowadzenie własnych placówek takich jak: wydawnictwo, drukarnia, ośrodek regionalizmu oraz redakcji;

5. prowadzenie działalności badawczej, szkoleniowej i edukacyjnej;

6. inspirowanie i współtworzenie placówek realizujących cele regionalistyczne jak: muzea lub izby regionalne, działy książki regionalnej w bibliotekach, redakcję czasopism lokalnych;

7. organizowanie wszechnic wiedzy regionalnej, odczytów, wystaw, kursów i seminariów, koncertów i innych imprez kulturalnych i oświatowych;

8. wspomaganie rozwoju kultury regionalnej poprzez pełnienie patronatu nad amatorską twórczością artystyczną i folklorystyczną oraz opiekę nad twórcami ludowymi;

9. prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach umożliwiającej finansowanie zadań zgodnie z celami statutowymi i prawem o stowarzyszeniach;

10. przygotowanie projektów i wniosków w celu pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych a także pomoc stowarzyszeniom regionalnym w tym zakresie;

11. uczestniczenie w życiu samorządowym regionu karkonoskiego oraz współdziałaniu z władzami państwowymi i samorządowymi w zakresie realizacji celów statutowych;

12. współdziałanie z polskimi i zagranicznymi instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, naukowymi, wyznaniowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, środowiskami biznesu, strukturami Unii Europejskiej, instytucjami o charakterze transgranicznym oraz mediami;

13. podejmowanie innych, zgodnych z prawem działań zmierzających do realizacji celów statutowych.

Rozdział III

Członkowie i ich prawa i obowiązki

§ 10

1.Członkami Towarzystwa Karkonoskiego są:

a. osoby fizyczne;

b. osoby prawne.

2. Członkowie Towarzystwa Karkonoskiego dzielą się na:

a. członków zwyczajnych;

b. członków wspierających;

c. członków honorowych.

3. O przyjęciu w skład członków Towarzystwa Karkonoskiego decyduje Zarząd.

§ 11

Członkami zwyczajnymi Towarzystwa Karkonoskiego mogą być osoby fizyczne które są:

a. obywatelami polskimi o pełnej zdolności do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych, którzy uzyskali rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego Towarzystwa, złożyli pisemną deklarację członkostwa i zostali przyjęci przez zarząd;

b. małoletnimi w wieku 16-18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, uzyskali rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego Towarzystwa po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej i przyjęciu przez zarząd;

c. małoletnimi poniżej 16 lat za zgodą ustawowych przedstawicieli, którzy uzyskali rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego Towarzystwa po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej i przyjęciu przez zarząd;

d. cudzoziemcami, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich, a cudzoziemcy, nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej oraz opinii poręczającej dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa Karkonoskiego.

§ 12

1. Członek zwyczajny Towarzystwa Karkonoskiego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, ma prawo:

a. wybierać i być wybranym do władz Towarzystwa Karkonoskiego;

b. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa Karkonoskiego;

c. korzystać z pomocy, usług, urządzeń i imprez Towarzystwa Karkonoskiego na zasadach określonych przez Zarząd;

d. osiadać i nosić odznakę członkowską Towarzystwa Karkonoskiego

2. Małoletni członek zwyczajny Towarzystwa Karkonoskiego w wieku 16-18 lat, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, ma prawo:

a. wybierać i być wybranym do władz Towarzystwa Karkonoskiego, z tym że w składzie poszczególnych wybieranych władz Towarzystwa większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych;

b. postanowienia ust. 1 pkt. a-d stosuje się odpowiednio.

3. Małoletni członek zwyczajny Towarzystwa Karkonoskiego poniżej 16 lat:

a. ma prawo korzystać z uprawnień przewidzianych w ust. 1 pkt. a-d;

b. nie ma prawa udziału w głosowaniu na walnym zebraniu członków, nie przysługują mu też prawa wyborcze.

§ 13

Do obowiązków członka Towarzystwa Karkonoskiego należy:

1. przestrzeganie i realizowanie postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał i decyzji władz Towarzystwa;

2. branie czynnego i bezpośredniego udziału w działalności Towarzystwa oraz w życiu społeczno – kulturalnym środowiska;

3. propagowanie i realizowanie idei, celów i zadań Towarzystwa;

4. regularne opłacanie składek członkowskich w wysokościach i terminach ustalonych przez zarząd Towarzystwa;

5. praca społeczna na rzecz Towarzystwa.

§ 14

1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w razie:

a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnym oświadczeniem;

b. skreślenia z listy członków wskutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 12 miesięcy;

c. wykluczenia

d. rozwiązania Towarzystwa Karkonoskiego;

e. śmierci.

2. Skreślenie może nastąpić na podstawie decyzji zarządu Towarzystwa Karkonoskiego.

3. Osobom skreślonym z listy członków, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.

§ 15

Decyzję o wykluczeniu członka podejmie Zarząd , gdy członek dopuścił się czynu nieetycznego lub postępowaniem swoim podważa autorytet Towarzystwa.

§ 16

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała na rzecz Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego pełnomocnika. O przyjęciu członków wspierających decyduje Zarząd.

§ 17

Członek wspierający ma prawo:

1. brać udział z głosem doradczym przez upoważnionego przedstawiciela w zjazdach Towarzystwa i posiedzeniach odpowiednich zarządów;

2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa;

3.korzystać z pomocy, usług, urządzeń i imprez Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd Towarzystwa.

§ 18

1. Osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla realizacji celów Towarzystwa i rozwoju regionu, może być nadana godność członka honorowego Towarzystwa.

2. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd na wniosek Zarządu.

3. Członek honorowy nie ma obowiązku opłacania składki członkowskiej.

4. Członek honorowy ma równe prawa z członkami zwyczajnymi.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 19

Władzami Towarzystwa są:

1. Walny Zjazd

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

1. Władze Towarzystwa pochodzą z wyboru.

2. Nie można łączyć funkcji we władzach Towarzystwa.

§ 21

1. Wybory do władz odbywają się w sposób jawny, tajne głosowanie wymaga podjęcia uchwały Walnego Zjazdu.

2. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania uczestników Walnego Zjazdu.

3. Regulamin wyborczy władz określa Walny Zjazd.

§ 22

1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa cztery lata.

2. Delegaci na zjazd zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego zwyczajnego zjazdu.

§ 23

Władze Towarzystwa mają prawo dokooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca, lecz liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§ 24

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

A. Walny Zjazd

§ 25.

1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Do odbycia Zjazdu prawidłowo zwołanego niezbędna jest obecność co najmniej 51% uprawnionych do uczestnictwa. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje zebranie w II terminie, w którym ważność uchwał nie zależy od kworum.

3. Do kompetencji Walnego Zjazdu należy w szczególności:

a. ustalenie głównych kierunków działania w okresie kadencji;

b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

c. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

d. ustalanie liczby członków zarządu i komisji rewizyjnej, wybór i odwoływanie władz Towarzystwa, ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego;

e. rozstrzyganie wniosków zgłaszanych przez delegatów, zarząd i komisję rewizyjną;

f. uchwalanie statutu i jego zmian;

g. nadawanie godności członka honorowego;

h. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

4.Większości 2/3 głosów wymagają uchwały Walnego Zjazdu dotyczące:

a. zmian w statucie;

b. rozwiązania Towarzystwa przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 26

1. W Walnym Zjeździe udział biorą:

a. z głosem decydującym – członkowie;

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający i osoby zaproszone.

2. Zwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd raz na rok.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu, powiadamia członków lub delegatów Zarząd co najmniej na 14 dni przed terminem zjazdu, dostarczając im zarazem odpowiednie materiały merytoryczne.

4. Walny Zjazd obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd.

§ 27

Nadzwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest:

1. z inicjatywy Zarządu;

2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;

3. na pisemny wniosek co najmniej 10% ogólnej ilości członków z podaniem uzasadnienia i określenia spraw mających być przedmiotem obrad.

§ 28

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia żądania lub wniosku. Zjazd obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

2. W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani na ostatni zwyczajny Walny Zjazd.

B. Zarząd

§ 29

1. Zarząd Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między zjazdami.

2. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 9 osób. Podział funkcji w Zarządzie następuje na pierwszym posiedzeniu.

3. Zarząd w szczególności:

a. nadzoruje wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu oraz własnych;

b. decyduje o działalności i rozwoju Towarzystwa w sprawach bieżących;

c. zajmuje stanowisko wobec społecznie ważnych problemów, m. in. zgłasza kandydatury do władz publicznych oraz decyduje o udziale Towarzystwa w kampaniach wyborczych;

d. określa zadania programowo-organizacyjne dla Towarzystwa;

e. wybiera prezesa, wiceprezesów i skarbnika oraz sekretarza; powołuje i odwołuje Kapitułę Odznaki Towarzystwa i na jej wniosek nadaje odznaczenia, nagrody i wyróżnienia;

f. rozpatruje sprawozdania i wnioski Komisji Rewizyjnej;

g. uchwala budżet oraz przyjmuje na wniosek coroczne sprawozdania z jego wykonania, uchwala roczny plan pracy;

h. powołuje i odwołuje kluby, komisje i zespoły oraz uchwala ich regulaminy;

i. powołuje i likwiduje niestatutowe jednostki organizacyjne i gospodarcze Towarzystwa;

j. decyduje o przystępowaniu Towarzystwa do innych organizacji;

k. ustanawia odznaczenia i tytuły honorowe Towarzystwa;

l. wykonuje inne funkcje określone w statucie oraz przekazane przez Walny Zjazd;

m. zwołuje Walny Zjazd;

n. określa politykę ekonomiczną Towarzystwa.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

§ 30

Zarząd w szczególności:

1. kieruje bieżącą działalnością i reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz;

2. koordynuje i nadzoruje prace jednostek Towarzystwa, nadaje kierunek ich działalności oraz ocenia ją okresowo;

3. wykonuje uchwały Walnego Zjazdu oraz zapewnia ich realizację;

4. opracowuje corocznie projekt budżetu Towarzystwa oraz sprawozdania z jego wykonania;

5. opiniuje kandydatów na stanowiska kierownicze Biura Zarządu;

6. współpracuje z organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą stosownie do ustalonych zadań;

7. zarządza majątkiem Towarzystwa;

8. wykonuje inne funkcje określone w Statucie.

§ 31

Bieżącą obsługę działalności Towarzystwa prowadzi biuro, którego pracą kieruje urzędujący członek Zarządu, sekretarz Zarządu lub powołana przez Zarząd osoba.

C. Komisja Rewizyjna

§ 32

1. Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontroli działalności Towarzystwa.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

4. Do Komisji Rewizyjnej nie mogą być wybierani:

a. członkowie Zarządu;

b. pracownicy biura.

§ 33

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący lub sekretarz, zgodnie z planem pracy Komisji lub w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§ 34

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie i ocenianie całości działań Towarzystwa.

2. Komisja Rewizyjna w szczególności:

a. kontroluje działania Zarządu i jego jednostek pod kątem ich zgodności ze Statutem, uchwałami, programem Towarzystwa i przepisami prawa;

b. kontroluje działalność finansową Zarządu pod kątem zgodności z przepisami, zasadami finansowo-gospodarczymi Towarzystwa, celowości, gospodarności i rzetelności;

c. kontroluje gospodarowanie i nadzór Zarządu nad majątkiem Towarzystwa;

d. przedkłada Zarządowi informację o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski i zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych wnioski o odwołanie osób z pełnionych funkcji;

e. Zarząd zobowiązany jest zapoznać się z wnioskami Komisji na swoich posiedzeniach i ustosunkować się do nich.

3. Kontrola działalności Towarzystwa odbywa się przynajmniej raz w roku.

§ 35

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważnieni przez niego członkowie Komisji mają prawa uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.

§ 36

1. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zjazdowi.

2. Komisja występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres całej kadencji na Walnych Zjazdach.

3. Nie uzyskanie absolutorium przez Zarząd lub jego członka, imiennie wskazanego przez Komisję Rewizyjną powoduje niemożność kandydowania do władz Towarzystwa w najbliższej kadencji.

§ 37

1. Członkiem komisji rewizyjnej może być wybrana osoba, która:

a. nie jest członkiem organu zarządzającego Towarzystwa ani nie pozostaje z członkiem organu zarządzającego Towarzystwa w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Rozdział V

Majątek Towarzystwa

§ 38

1. Na fundusze i majątek Towarzystwa składają się:

a. wpisowe i składki członkowskie;

b. ruchomości i nieruchomości;

c. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;

d. dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

e. wpływy z działalności statutowej;

f. darowizny, zapisy i dotacje, inne środki majątkowe, w tym prawa majątkowe.

2. Dochodami Towarzystwa zarządza Zarząd, a dochodami jednostek organizacyjnych na podstawie odrębnych decyzji Zarządu – ich organy.

3. Dochody Towarzystwa przeznacza się na dalszy rozwój jego działalności statutowej.

4. Zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,

d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 39

Zarząd może przekazywać w zarząd swoim jednostkom terenowym swój majątek. W przypadku likwidacji jednostek, majątek ich przejmuje Zarząd.

§ 40

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Towarzystwa oraz dla udzielenia pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa wraz z innym członkiem Zarządu upoważnionym przez Zarząd.

§ 41

Towarzystwo prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 42

Zmiany statutu uchwala Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych.

§ 43

Uchwałę w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku podejmie zwyczajny Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

Za zgodność z oryginałem poświadczają:
Prezes zarządu Janusz Korzeń
Sekretarz zarządu Krzysztof Tęcza

Bukowiec, 1 czerwca 2016 r.