Tezy Karkonoskie

Tezy Karkonoskie II

Zaktualizowane Tezy Karkonoskie, przedstawiane i promowane w ramach spotkań organizowanych pod egidą Związku Gmin Karkonoskich i Towarzystwa Karkonoskiego, przyczyniają się do zintensyfikowania środowiskowych dyskusji nad kierunkami rozwoju, pogłębienia integracji mieszkańców, wzmocnienia współpracy z partnerami czeskimi oraz konsolidacji wokół realizacji podstawowych dla subregionu zadań i przedsięwzięć w perspektywie 2020 r.

Do góry