Informacja o XIX Walnym Zjeździe Członków Towarzystwa Karkonoskiego

W siedzibie Towarzystwa, w Pałacu w Bukowcu odbył się 27 czerwca 2019 r. już XIX, sprawozdawco-wyborczy Walny Zjazdu Członków Towarzystwa. Poprowadzili go kol. Witolda Szczudłowski jako Przewodniczący i kol. Krzysztof Tęcza jako Sekretarz Zjazdu.
W porządku obrad Zjazdu znalazły się m. in.:

 • przedstawienie i omówienie sprawozdań z działalności Zarządu i finansowego za rok 2018,
 • przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 • udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalenie zmian w statucie TK ,
 • wybory do Zarządu TK i Komisji Rewizyjnej TK,
 • dyskusja programowa.

W początkowej części Zjazdu ustępujący Prezes Zarządu TK Janusz Korzeń przedstawił sprawozdania z działalności w 2018 r. i omówił najważniejsze jej elementy, w tym m.in. dotyczące aktualizacji założeń dla projektu uruchomienia na terenie Mysłakowic Międzynarodowego Instytutu i Ekologii Stosowanej, konsultacji na rzecz opracowaniem nowelizacji „Tez Karkonoskich III” jako zintegrowanej strategii rozwoju Regionu Karkonoskiego, udziału w Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych i współorganizowania VI Konferencji z cyklu „Budowanie w pięknym krajobrazie” nt. „Aktualne problemy ochrony i udostępniania zasobów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych w Regionie Karkonoskim”. Wypowiedź tę uzupełniło sprawozdanie sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2018, przedstawione przez Skarbnik TK Karolinę Szmyd, która podkreśliła m. in. to, że pod koniec tego roku poprawił się poziom opłacania składek członków Towarzystwa, co umożliwiło niewielkie wydatki na pokrycie kosztów bieżących jego działalności.

W odniesieniu do ww. sprawozdań swoje stanowisko przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Kaflik i podkreślił, że Komisja nie wniosła do nich żadnych uwag i zarekomendował udzielenie absolutorium Zarządowi I Komisji Rewizyjnej. Zebrani sprawozdania te przyjęli jednomyślnie i w taki sam sposób udzielono absolutorium zarówno Zarządowi, jak i Komisji.

W ramach kolejnego punktu porządku obrad Prezes TK przedstawił projekt nowelizacji statutu TK, który uchwalono na XVIII Walnym Zjeździe Członków TK 18 maja 2017 r. Jego sądowej rejestracji nie można było jednak uzyskać, gdyż uchwałę w tej sprawie podjęto bez wymaganych wg obowiązującego statutu 2/3 głosów ogółu członków TK. Projekt ten był szeroko konsultowany w I poł. ub. roku, a w przedłożonej do uchwalenia jego finalnej wersji wprowadzono drobne uzupełnienia, dotyczące rozszerzeni zakresu realizacji przyjętych celów TK. Po krótkiej dyskusji projekt nowego statutu TK został jednogłośnie przyjęty.

Po uchwaleniu statutu rozpoczęto dyskusję programową, w ramach której Prezes TK przedstawił jako dokument zjazdowy „Założenia dla działalności Towarzystwa Karkonoskiego na kadencję 2019-2022”.

Następnie przystąpiono do wyborów nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej TK i w ich wyniku do nowego Zarządu TK weszli:

 • Janusz Korzeń jako Prezes,
 • Witold Szczudłowski jako Wiceprezes,
 • Barbara Różycka-Jaskólska jako Sekretarz,
 • Grażyna Graff jako Skarbnik
 • Mariusz Synówka jako członek Zarządu.

W nowym składzie Komisji Rewizyjnej znaleźli się;

 • Danuta Kołodziej jako Przewodnicząca,
 • Karolina Szmyd jako Sekretarz,
 • Janusz Lichocki jako członek Komisji.

W rozpoczętej dyskusji programowej zabrali głos Witold Szczudłowski i Barbara Różycka-Jaskólska, jako Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków, która zaproponowała przyjęcie przedstawionych przez Prezesa „Założeń dla działalności TK na kadencję 2019-2022” jako podstawowych wytycznych dla pracy Zarządu w tym okresie i m. in. przypomniała ideę corocznej koncentracji imprez kulturalnych i rekreacyjnych w ramach odnowionego „Sierpnia Karkonoskiego”.

Na zakończenie Zjazdu głos zabrał jeszcze Prezes Towarzystwa Janusz Korzeń, który podziękował za aktywny udział w Zjeździe jego uczestnikom i powiedział, że bardzo liczy na aktywność w realizacji zaproponowanego programu zarówno nowych władz jak i wielu członków Towarzystwa.

Do góry