Informacja o XIX Walnym Zjeździe Członków Towarzystwa Karkonoskiego

W dn. 27 czerwca 2019 r. w Pałacu w Bukowcu jako siedzibie TK miał miejsce już XIX, sprawozdawco-wyborczy Walny Zjazdu Członków Towarzystwa. Poprowadzili go kol. Witolda Szczudłowski jako Przewodniczący i kol. Krzysztof Tęcza jako Sekretarza Zjazdu, a w jego porządku obrad znalazły się m. in.:

– przedstawienie i omówienie sprawozdań z działalności Zarządu i finansowego za rok 2018,
– przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
– udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
– uchwalenie zmian w statucie TK ,
– wybory do Zarządu TK i Komisji Rewizyjnej TK,
– dyskusja programowa.

W ramach jednego z pierwszych punktów obrad ustępujący Prezes Zarządu TK Janusz Korzeń przedstawił sprawozdania z działalności w 2018 r. i skomentował najważniejsze elementy tej działalności, w tym m.in. dotyczące aktualizacji założeń dla projektu uruchomienia na terenie Mysłakowic Międzynarodowego Instytutu i Ekologii Stosowanej, konsultacji na rzecz opracowaniem nowelizacji „Tez Karkonoskich III” jako zintegrowanej strategii rozwoju Regionu Karkonoskiego, udziału w Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych i współorganizowania VI Konferencji z cyklu „Budowanie w pięknym krajobrazie” nt. „Aktualne problemy ochrony i udostępniania zasobów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych w Regionie Karkonoskim”. Wypowiedź tę uzupełniło sprawozdanie Skarbnik TK Karoliny Szmyd, która omówiła sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2018, podkreślając m. in. to, że pod koniec tego roku poprawił się trochę poziom opłacania składek członków Towarzystwa, które umożliwiły niewielkie wydatki na pokrycie kosztów bieżących działalności.

W odniesieniu do ww. sprawozdań swoje stanowisko przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Kaflik i podkreślił, że Komisja nie wniosła żadnych uwag do tych sprawozdań i zarekomendowała członkom TK udzielenie absolutorium Zarządowi I Komisji Rewizyjnej. sprawozdania te przyjęto jednomyślnie i w taki sam sposób udzielono absolutorium zarówno Zarządowi, jak i Komisji.

W ramach kolejnego punktu porządku obrad Prezes TK przedstawił projekt nowelizacji statutu TK, który uchwalono na XVIII Walnym Zjeździe Członków TK w dn. 18 maja 2017 r. i którego sądowej rejestracji nie można było jednak uzyskać, gdyż uchwałę w tej sprawie podjęto bez wymaganej wg obowiązującego statutu 2/3 głosów ogółu członków TK. Projekt ten był szeroko konsultowany w I poł. ub. roku i w przedkładanej do uchwalenia jego finalnej wersji wprowadzono drobne uzupełnienia, dotyczące rozszerzeni zakresu realizacji przyjętych celów TK. Po krótkiej dyskusji projekt nowego statutu TK został jednogłośnie przyjęty.

Po uchwaleniu statutu rozpoczęto dyskusję programową, w której w formie wprowadzenia zabrał głos Prezes TK i przedstawił jako dokument zjazdowy „Założenia dla działalności Towarzystwa Karkonoskiego na kadencję 2019-2022” i następnie przystąpiono do wyborów nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej TK. W ich wyniku do nowego Zarządu TK weszli:

– Janusz Korzeń jako Prezes,
– Witold Szczudłowski jako Wiceprezes,
– Barbara Różycka-Jaskólska jako Sekretarz,
– Grażyna Graff jako Skarbnik
– Mariusz Synówka jako członek Zarządu.

W nowym składzie Komisji Rewizyjnej znaleźli się;

– Danuta Kołodziej jako Przewodnicząca,
– Karolina Szmyd jako Sekretarz,
– Janusz Lichocki jako członek Komisji.

W dyskusji programowej zabrali głos Witold Szczudłowski i Barbara Różycka-Jaskólska, jako Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków, która zaproponowała przyjęcie przedstawionych przez Prezesa „Założeń dla działalności TK na kadencję 2019-2022” jako podstawowych wytycznych dla pracy Zarządu w tym okresie i m. in. przypomniała ideę corocznej koncentracji imprez kulturalnych i rekreacyjnych w ramach odnowionego „Sierpnia Karkonoskiego”.

Na zakończenie Zjazdu głos zabrał jeszcze Prezes Towarzystwa Janusz Korzeń, który m. in. powiedział, że bardzo liczy na aktywność w realizacji zaproponowanego programu zarówno nowych władz jak i wielu członków Towarzystwa.

(Red.)

Do góry