Założenia dla działalności Towarzystwa Karkonoskiego na kadencję 2019-2022

W imieniu ustępującego Zarządu, pełniącego obowiązki w kadencji 2015-2019 chciałbym przedstawić w ramach dyskusji programowej na XIX Walnym Zjeździe Członków TK w dn. 27 czerwca 2019 r. w Bukowcu, poniższe informacji i propozycje dla ukierunkowania działalności Towarzystwa w l. 2019-2022.

W minionej kadencji, w l. 2015-2019, działalność władz TK była skoncentrowana na:

1) budowaniu partnerstwa na rzecz rozwoju regionu i wzrostu zaangażowania jego obywateli w życie publiczne, budowanego zwłaszcza we współpracy z lokalnymi samorządami i organizacjami pozarządowymi;

2) promowaniu lokalnych tradycji, walorów przyrodniczo-kulturowych i krajobrazowych oraz historii regionu w ramach organizowaniu i współorganizowaniu konferencji i seminariów na ww. tematy;

3) współpracy z samorządami lokalnymi przy opracowywaniu gminnych dokumentów planowania strategicznego i przestrzennego oraz projektów inwestycyjnych;

4) promowaniu „Tez Karkonoskich II – Koncepcji zrównoważonego rozwoju Regionu Karkonoskiego” z 2015 r. jako społecznej wizji przyszłości tego obszaru i współudziale w przygotowaniach do opracowania „Zintegrowanej strategii zrównoważonego rozwoju Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030”;

6) zainicjowaniu we współpracy z władzami gminy Mysłakowice idei uruchomienia w Pałacu Królewskim w Mysłakowicach Międzynarodowego Instytutu Ekologii Stosowanej jako jednostki naukowo-badawczej szkoleniowej, prowadzącej kursy i szkolenia w zakresie teorii i praktyki zrównoważonego rozwoju i wdrażania jego zasad;

7) poprawie działalności informacyjno-promocyjnej TK oraz restrukturyzacji i wzmocnieniu jego potencjału członkowskiego;

8) przygotowaniom do Jubileuszu TK, jako spadkobiercy utworzonego w 1959 r. TKRCh i w 1976 r. JTSK.

Dla III kadencji funkcjonowania TK, tj. na l.2019-2022 chciałbym zaproponować, by w ramach jego znowelizowanego statutu, z tak nakreślonymi celami, jak działalność na rzecz zrównoważonego, społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju regionu, rozwijanie idei regionalizmu i wzmacnianie tożsamości regionalnej oraz rozwijanie partnerstwa międzysektorowego i kształtowanie postaw obywatelskich, a także działań na rzecz poprawy jakości życia, kultury oraz ekologii – działalność Towarzystwa skoncentrować na:

1) zorganizowaniu w ramach Jubileuszu 60-lecia TK (a wcześniej TKRCh i JTSK) sympozjum nt „Działalności jeleniogórskich stowarzyszeń i organizacji społeczno-kulturalnych na rzecz rozwoju kultury, turystyki i poprawy jakości życia w regionie w 60-letniej perspektywie” (w październiku br.);

2) kontynuowaniu działań przygotowawczych i doprowadzieniu do opracowania „Zintegrowanej strategii zrównoważonego rozwoju Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030” (w l.2012-2021 i w ramach porozumienia Marszałka Dolnośląskiego, Prezydenta Jeleniej Góry, Związku Gmin Karkonoskich i TK i z dużym udziałem merytorycznym jego ekspertów);

3) wypracowaniu we współpracy z władzami gminy Mysłakowice alternatywnych propozycje dla wykorzystania Pałacu Królewskiego w Mysłakowicach dla potrzeb publicznych, zwłaszcza dla aktywizacji seniorów;

4) zainicjowania i organizowania cyklicznych spotkań w ramach Wiosennych i Jesiennych i Szkół Ekologii Stosowanej, poświeconych wdrażaniu idei ekorozwoju, w tym przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatycznych oraz poprawie ładu przestrzennego;

5) zainicjowaniu nowych formy aktywnego zaangażowania członków TK i jego partnerów, a zwłaszcza  młodzieży i studentów w realizację przydatnych dla poprawy warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Regionu projektów własnych, planowanych do uruchomienia przy zewnętrznym wsparciu;

6) rozbudowaniu potencjału kadrowego TK, w tym zwłaszcza zespołu jego ekspertów.

Swoje działania TK powinien nadal adresować zarówno do władz samorządowych gmin z Regionu Karkonoskiego, jak i do stowarzyszeń i fundacji, których działalność wiąże się z uczestnictwem w kształtowaniu jego rozwoju, a przede wszystkim do jego mieszkańców, zainteresowanych możliwościami obywatelskiego współuczestnictwa w kształtowaniu form tego rozwoju oraz młodzieży i seniorów.

W prowadzeniu swojej działalności Towarzystwo nadal będzie liczyć na bliska i efektywną współpracę ze Związkiem Gmin Karkonoskich w Bukowcu, samorządami gmin z powiatu jeleniogórskiego oraz Jeleniej Góry, a także samorządem wojewódzkim, Fundacją Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, Fundacją Karkonoską, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, a także z Dolnośląskim Towarzystwem Regionalnym i z Ruchem Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Działalność TK realizowana będzie podobnie jak dotąd w ramach nieodpłatnego zaangażowania przede wszystkim członków jego Zarządu oraz części jego członków nie wchodzących w skład władz, przy znaczącej, logistycznej i technicznej pomocy Związku Gmin Karkonoskich, a także w ramach realizacji projektów własnych, wykonywanych przy oczekiwanym, zewnętrznym wsparciu.

Janusz Korzeń, Prezes TK

Do góry