List do członków TK

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

15 lutego 2023 r

Chciałbym poinformować o podjętych ostatnio działaniach Zarządu, które wiążą się przede wszystkim z wdrażaniem programu działania Towarzystwa Karkonoskiego w IV kadencji tj. w l. 2022-2026 i opracowanego przez Zarząd TK po Zjeździe, jaki odbył się 16 września ub. roku w formie ramowych założeń. (…) W ramach realizacji podstawowej części ujętych w nich zadań m. in. w minionym miesiącach :

  1. wypracowany został układ merytoryczny III edycji „Tez Karkonoskich” jako rekomendacji dla strategii rozwoju gmin i subregionu karkonoskiego, planowanej do opracowania do końca III kw. br., zorganizowano także zespół autorski i podjęto konsultacje nt. form współpracy przy opracowaniu „Tez” z udziałem przedstawicieli Jeleniogórskiej Filli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Instytutu Rozwoju Regionalnego we Wrocławiu, Euregionu Nysa i innych partnerów; „ III Tezy” planujemy opracować do końca br. i szeroko je upublicznić;
  2. podjęta została bliska współpraca z ww. Instytutem, który rozpoczął na podstawie stosownej uchwały Sejmiku Dolnośląskiego prace nad ważnym dokumentem kierunkowym dla całych Sudetów, jakim będą „Rekomendacje dla Górskiego Obszaru Funkcjonalnego” stanowiące element prac nad nową strategią rozwoju województwa; prace te zainaugurowały warsztaty  w dn. 27 stycznia, w których wzięli liczny udział nasi członkowie;
  3. podpisane zostało porozumienie pomiędzy jeleniogórską Filią Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego i TK na rzecz uruchomienia w marcu br. tzw. „Akademii Młodych Liderów”, ukierunkowanej na aktywizację młodzieży i wypracowanie modelowych rozwiązań w tej dziedzinie;
  4. przygotowany został projekt „Założeń dla utworzenia Centrum Regionalizmu Polskiego w Młochowie w gm. Nadarzyn pod Warszawą” w ramach wsparcia TK dla Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, w którego władzach TK jest reprezentowane;
  5. planujemy zorganizowanie w końcu kwietnia br. „II Konferencję Programową Towarzystwa Karkonoskiego”, w ramach której chcielibyśmy doprecyzować nasz wieloletni program działania;
  6. podjęto działania związane z popularyzacją kolekcjonerstwa, w tym  m. in. przygotowywana jest na kwiecień 2023 roku wystawa “Kolekcje nieoczywiste” w Książnicy Karkonoskiej.

Z serdecznymi pozdrowieniami i w imieniu Zarządu TK Janusz Korzeń, prezes Towarzystwa Karkonoskiego

Do góry