Rozpoczęcie prac nad Tezami Karkonoskimi III

22 lutego 2023 r.

Po wcześniejszych przygotowaniach, organizacyjnych i merytorycznych, miało miejsce I spotkanie zespołu autorskiego, który podjął się pod egidą Towarzystwa Karkonoskiego i Towarzystwa Urbanistów Polskich opracowania w perspektywie końca br.  „Tez Karkonoskich III – rekomendacji dla strategii rozwoju gmin i subregionu karkonoskiego”.  Mają one stanowić aktualizację „Tez Karkonoskich II” z 2015 r. i będą przygotowane w ścisłej współpracy z Instytutem Rozwoju Terytorialnego, w którym prowadzone są prace nad „Rekomendacjami dla Górskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zakłada się także podjęcie ścisłej współpracy z samorządami regionu jeleniogórskiego, tak, by opracowanie to było w przyszłości  pomocne w ich działalności programowo-planistycznej.

Przyjęto, że omawiane opracowanie obejmie części: diagnostyczną (z syntetycznym przedstawieniem uwarunkowań rozwoju oraz stanu zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczego, a także tendencji ich zmian), programową (z nakreśleniem długofalowej wizji rozwoju regionu, celów rozwoju oraz priorytetów i kierunków rozwojowych) oraz realizacyjną (z zaproponowaniem zadań i projektów strategicznych). Opracowania nowej edycji Tez podjął się zespół w składzie: arch. Janusz Korzeń (koordynacja prac i zagadnienia ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego; TK+TUPJG), dr arch. Monika Brodzka (opracowanie części graficznej i współpraca przy ww. zagadnieniach ochrony; TK), dr arch. Jacek Godlewski (zagadnienia zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju systemów komunikacji i sieci technicznych TK+TUPJG), dr Maja Jedlińska (zagadnienia rozwoju społecznego; TK), dr arch. Jerzy Ładysz (zagadnienia rozwoju gospodarczego; TUPJG) i mgr Janusz Turakiewicz (zagadnienia rozwoju turystyki i rekreacji; TK+TUPJG). Powołany zostanie także wkrótce Zespół Doradczy, złożony z wybitnych ekspertów z uczelni jeleniogórskich i wrocławskich oraz innych ośrodków.

Do góry