O problemach rozwoju Ziemi jeleniogórskiej I jego zagrożeniach na wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rozwoju Sejmiku Dolnośląskiego

W już użytkowanych pomieszczeniach konferencyjnych Centrum Edukacyjno-Muzealnego KPN Sobieszowie miało miejsce istotne dla ciągle trwającej dyskusji o zagrożeniach dla stanu karkonoskiej przyrody i krajobrazu oraz jakości przestrzeni podkarkonoskich ośrodków turystyczno-wypoczynkowych wyjazdowe posiedzenie Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Jego inicjator, Wiceprzewodniczący Sejmiku Marek Obrębalski w swoim jego podsumowaniu m. in. stwierdził, że należy podjąć takie działania, by uchronić bogactwo krajobrazowe i kulturowe rejonu Sudeckiego, jak ograniczenie postępującej ekspansji zabudowy, utworzenie norm i katalogu tradycyjnej architektury sudeckiej i zagospodarowania przestrzennego obszarów o dużych wartościach krajobrazowych, a także powołanie nowych form ochrony poprzez m.in. powiększenie Karkonoskiego Parku Krajobrazowego, przywrócenie Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej i wpis Doliny Pałaców i Ogrodów na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podkreślił też, że wypracowane w trakcie tego posiedzenia licznie wnioski staną się podstawą do opracowywanej na kolejne lata strategii rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego Dolnego Śląska, a w szczególności jego południowej części.

Ta ostatnia obserwacja ściśle wiąże się z końcowymi konkluzjami wystąpienia w Sobieszowie Janusza Korzenia, prezesa Towarzystwa Karkonoskiego, który m. in. zwrócił uwagę na takie zagadnienia, jak:

  • nadmierną presję inwestycyjną na miejscowości turystyczno-wypoczynkowe, położone w bezpośrednim sąsiedztwie najcenniejszych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym terenów (przejawiającą się w wymuszaniu nowych lokalizacji dla zwłaszcza zabudowy apartamentowej na jeszcze dostępnych dla inwestorów terenach przy preferowaniu tychże inwestorów w ramach prowadzonej przez gminy polityki przestrzennej);
  • niekorzystne zmiany historycznie ukształtowanego, lokalnego krajobrazu ośrodków turystyczno-wypoczynkowych, związane z wprowadzaniem zuniformizowanych, przeskalowanych obiektów architektoniczno-urbanistycznych;
  • niewydolność lokalnych systemów komunikacji drogowej i parkowania, a także zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków;
  • brak koordynacji w prowadzeniu wspólnej polityki rozwoju i wspólnych działań inwestycyjno-modernizacyjnych przy uwzględnianiu i respektowaniu wymogów ochrony przyrody i krajobrazu;

W podsumowaniu swego wystąpienia poinformował, że w obliczu narastających problemów nie tylko w sferze przestrzennym w rozwoju ziem górskich naszego regionu podjęto już w Instytucie Rozwoju Terytorialnego prace nad opracowaniem „Rekomendacji dla Górskiego Obszaru Funkcjonalnego”, które przyniesie zarówno pogłębioną diagnozę jego stanu jak i wskazanie propozycji rozwiązań tych problemów. A ponadto pod egidą Towarzystwa Karkonoskiego i Oddziału TUP w Jeleniej Górze przystąpiono do aktualizacji „Tez Karkonoskich II” z 2015 r. Mają one być pomocne w opracowaniu nowych strategii rozwoju dla gmin podkarkonoskich i albo aktualizacji studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, albo nowych, tzw. planów ogólnych. I inicjatorzy ww. prac zakładają ich prowadzenie w ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi i regionalny, służbami ochrony przyrody i zabytków, zainteresowanymi administracjami oraz organizacjami pozarządowymi Więcej informacji na Youtube:

Do góry