Pierwsze konsultacje rozpoczętych prac nad aktualizacją Tez Karkonoskich

Na początku br. Towarzystwo Karkonoskie działając w ramach swoich obowiązków statutowych podjęło prace nad aktualizacją “Tez Karkonoskich II”, opracowanych w 2015 r. jako zestaw propozycje zrównoważonego rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego dla obszaru Kotliny Jeleniogórskiej oraz otaczających ją pasm górskich w obrębie m. Jelenia Góra i powiatu karkonoskiego. Prace te, podjęte pod egidą Towarzystwa Karkonoskiego i jeleniogórskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, będą prowadzone przy ścisłej współpracy z Instytutem Rozwoju Terytorialnego, w którym opracowuje się już „Rekomendacje dla Górskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Zakres prac nad aktualizacją “Tez” obejmie części: diagnostyczną (z syntetycznym przedstawieniem uwarunkowań rozwoju oraz stanu zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczego, a także tendencji ich zmian), programową (z nakreśleniem długofalowej wizji rozwoju subregionu, celów rozwoju oraz priorytetów i kierunków rozwojowych) oraz realizacyjną (z zaproponowaniem zadań i projektów strategicznych). W ich skłąd wejdzie także graficzne zoobrazowanie zmian w przestrzeni subregionu w ostatnich 15 latach, zarysowanie docelowego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej i na jej tle propozycji zlokalizowania najważniejszych, ponadlokalnych projektów rozwojowych.

Omawiane prace będą prowadzone w szczególnym okresie, kiedy rozpoczęto już wdrażanie Ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju z 2020 r., która wprowadziła podstawy prawne dla budowy nowego, zintegrowanego systemu planowania społecznego, gospodarczego i przestrzennego. O ile jednak już w wielu gminach podjęto prace nad nowymi strategiami rozwoju, to do sporządzania ściśle z nimi powiązanych, nowych dokumentów dla planowania przestrzennego, tj. tzw. planów ogólnych będzie można dopiero przystąpić, gdy wprowadzony będzie w życie projekt daleko idącej zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym (przyjętej przez Rząd dopiero 7 marca br.). Jeśli wejdzie w życie ta bardzo daleko idąca zmiana obecnego systemu planowania przestrzennego i związana z nim obligatoryjność opracowywania nowych strategii rozwoju – to stanowić będzie to dla gmin szczególne wyzwanie,.

W subregionie karkonoskim tylko Karpacz i Szklarska Poręba dysponują nowymi, opracowanymi w l. 2021-2022 strategiami, zgodnymi z obowiązującymi wymogami, a w pozostałych 8 jednostkach należy je niezadługo opracować. W tej szczególnej sytuacji eksperci, związani z Towarzystwem Karkonoskim i z jego partnerami i monitorujący od dłuższego czasu prowadzenie prac nad głęboką reformą systemów planowania strategicznego i przestrzennego, chcą pomóc w realizacji nowych, nałożonych na gminy zadań, poprzez opracowanie w perspektywie końca bieżącego roku głębokiej aktualizacji „Tez Karkonoskich”. Opracowane w ich ramach rekomendacje dla nowych strategii gminnych powinny być przydatne dla koordynacji działań strategicznych i planistycznych w subregionie, a także umożliwić wspólne podejście dla ukierunkowania jego rozwoju. Organizatorzy spotkania zwrócili się z pytaniem o możliwości i wolę współpracy przy opracowaniu nowych „Tez”, w tym m. in. związanej z udostepnieniem niektórych danych dla wykorzystania ich w części diagnostycznej. Obecni na spotkaniu reprezentanci gmin Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Piechowice, Stara Kamienica i Szklarska Poręba wyrazili chęć takiej współpracy, m. in. wskazując na problemy, wynikające z braku płynnego przepływu informacji między gminami w zakresie podejmowanych przez nie działań, które często mogą stanowić ważne elementy, wpływające na ich rozwój. Zespół autorski zobowiązał się do bieżącego informowania samorządów o postępach prac nad aktualizacją „Tez” oraz o zmianach w ich otoczeniu prawnym.

Do góry