Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Karkonoskiego z działalności w 2018 r.

Bukowiec, 22 maja 2019 r.

Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Karkonoskiego

z działalności w 2018 r.

 Działalność Towarzystwa Karkonoskiego w 2018 r., prowadzona przede wszystkim przez jego Zarząd, skoncentrowana była w jego pierwszych miesiącach na przygotowaniach do kolejnego, XVIII Walnego Zjazdu Członków TK, jaki odbył się w dn.18 maja 2018 r. Poza opracowaniem sprawozdań z działalności w 2017 r. i szeregu regulaminów (obrad Walnego Zjazdu oraz pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej) wiązały się one przede wszystkim z opracowaniem projektu nowego statutu Towarzystwa (z udziałem szeregu członków TK także spoza Zarządu). Został na Zjeździe uchwalony, jednakże ze względów formalnych (braku statutowych 2/3 głosujących za jego przyjęciem) Sąd Rejonowy we Wrocławiu w październiku ub. r. odmówił jego rejestracji i dlatego też ponownie został  on przygotowany do uchwalenie na XIX Walnym Zjeździe Członków TK.

W ub. roku poza zorganizowaniem XVIII Zjeździe kolejno opracowano lub przygotowano:

1) aktualizację założeń dla projektu uruchomienia na terenie Mysłakowic Międzynarodowego Instytutu i Ekologii Stosowanej (jak ostatecznie nazwano tę placówkę) z dostosowaniem do podjętych przygotowań do rozpoczęcia budowy nowej, gminnej  szkoły w tejże miejscowości oraz możliwości wsparcia tej idei m. in. przy pomocy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce;

2) ramowy program prac nad opracowaniem nowelizacji „Tez Karkonoskich III” jako zintegrowanej strategii rozwoju Regionu Karkonoskiego, planowanej do opracowania w ramach  porozumienia z Urzędem Marszałkowskim, Prezydentem Jeleniej Góry i Związkiem Gmin Karkonoskich;

3) udział przedstawicieli TK w Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych w Legnicy we wrześniu ub. r. i w  Walnym Zgromadzenie Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP (w jego wyniku prezes TK został wybrany do Rady Krajowej Ruchu);

4) udział przedstawicieli TK w „Debacie Europejskiej”, zorganizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej 8 września ub.r. w Bukowcu, połączonej m. in. nominowaniem kolejnych  Ambasadorów Regionu Karkonoskiego w ramach już III edycji tego przedsięwzięcia;

5) udział TK  w zorganizowaniu VI Konferencji z cyklu „Budowanie w pięknym krajobrazie” nt. „Aktualne problemy ochrony i udostępniania zasobów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych w Regionie Karkonoskim”;

6) opublikowanie w jubileuszowym 50. tomie „Rocznika Jeleniogórskiego” szerokiej publikacji nt „Dorobku i perspektyw Towarzystwa Karkonoskiego;

7) wykorzystywanie strony internetowej www.karkonoskie.org do prezentowania na niej podstawowych, bieżących informacji o TK.

W omawianym roku Zarząd pracował nadal w osłabionym składzie (i zebrał się 5 razy) w związku z rezygnacją kol. Mariana Kachniarza z funkcji skarbnika i pracy w Zarządzie jeszcze w końcu 2016 r. i wzmocniło go prowadzenie Sekretariatu przez kol. Arkadiusza Lipin od kwietnia 2017 r. do sierpnia 2018 r. oraz wejście do Zarządu w kwietniu tego roku kol. Karoliny Szmyd. Objęła ona funkcję skarbnika i bardzo dobrze wywiązała się ze swoich zadań, czego m.in. efektem jest przygotowane na XIX Zjazd sprawozdanie finansowe.

W okresie sprawozdawczym do TK wstąpiło 13 osób (ale także zrezygnowały z członkostwa 4 osoby) i jego skład osobowy wynosił w końcu 2018 r. 80  osób. Wśród tego grona znajdowało się jednak wiele osób, nie uczestniczących aktywnie w działalności Towarzystwa i nagminnie nie płacących składek. W związku z koniecznością unormowania tej sytuacji Zarząd TK w marcu ub. r. podjął decyzję ws umorzenia zaległych składek przez wszystkich członków Towarzystwa z dniem 31 grudnia 2016 r. i rozpoczął w końcu ub. r. akcję weryfikacji potencjału członkowskiego TK, zakończoną 28 marca br. podjęciem uchwały Zarządu TK o skreśleniu 38 osób z listy członków TK. Do końca 2018 r. tylko 37 z nich uregulowało składki i gdy do tej listy dodać 6 członków honorowych i 2 osoby przyjęte po ww. terminie to aktualnie do Towarzystwa należy 45 osób. Podstawowymi powodami podjęcia bardzo trudnej decyzji o skreśleniu z listy członków TK tej znacznej liczby jego członków było zaleganie w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 12 miesięcy i brak aktywnej działalności.

W podsumowaniu sprawozdania z działalności Towarzystwa Karkonoskiego w 2018 r. należy podkreślić, że z jej rezultatów nie można być w pełni zadowolonym, gdyż nie udało się jak dotąd zaangażować w nią większej liczby członków Towarzystwa poza jego Zarządem, chociaż wypracowane został nowe idee, wokół których można byłoby ogniskować ich aktywność. Przełamanie tych niekorzystnych zjawisk, a zwłaszcza wypracowanie nowych, atrakcyjnych projektów aktywizujących nasze środowisko i ukierunkowanych na przede wszystkim na młode pokolenia, ale także i na aktywnych seniorów, powinno być szczególnym zadaniem nowego Zarządu TK w kolejnej, już III kadencji funkcjonowania władz TK i przedmiotem dyskusji  na XIX Walnym Zjeździe Członków TK.

Do niniejszego sprawozdania dołączone jest sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, informujące o utrzymywaniu się ciągle niskiego poziomu przychodów i to jedynie ze składek (przy bardzo niskich kosztach działalności). Można się spodziewać, że pożądana zmiana tej sytuacji nastąpi w ślad za wypracowaniem nowych, atrakcyjnych form działalności Towarzystwa w latach następnych.

Opracował
arch. Janusz Korzeń, Prezes TK
Sprawozdanie przyjęto na XXV Zebraniu Zarządu TK w dn. 22 maja 2019 r.

Do góry