Sprawozdanie zarządu Towarzystwa Karkonoskiego z działalności w kadencji 2019-2022

W trakcie realizacji przyjętego programu działania Towarzystwa Karkonoskiego w III kadencji, w latach 2019-2022 zrealizowane zostały następujące zadania:

> w I poł. 2019 r.:

1) na XIX Zjeździe, sprawozdawczo-wyborczym w dn. 27.06 uchwalony został nowy statut T;

2) ważną imprezą zorganizowaną przez Towarzystwo w dn. 11 października było jubileuszowe, okolicznościowe Sympozjum, związane z obchodami 60-lecia Towarzystwa, jako spadkobiercy utworzonego w 1959 r. Towarzystwa Klubów Robotniczych i Chłopskich i po jego przekształceniu  w 1976 r. Jeleniogórskiego Towarzystwo Społeczno-Kulturalnego, a także z odsłonięciem na frontowej ścianie JCK pamiątkowej tablicy, ufundowanej przez TK

3) zorganizowano przy wsparciu Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego cykl 12 wycieczek po regionie w ramach projektu pn. „Międzypokoleniowa Akademia Umiejętności i Pasji”

4) współpracowano przy zabiegach o odzyskanie „Lwa Starościńskiego” i umiejscowienie go w  Strużnicy;

5) zorganizowano we współpracy z Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów specjalne seminarium dotyczące dorobku ś. p. Piotra Napierały;

6) TK zostało członkiem Karkonoskiego Klastra Energetycznego;

7) uaktualniono warunki korzystania z adresu i lokalu dla TK w Bukowcu na mocy odnowionej umowy ze ZGK;

8) prowadzono odnowioną stronę internetową TK, stanowiącą podstawowe źródło informacji o jego działalności.

W końcu 2019 r. stan członków TK to 44 członków zwyczajnych (w 2019 r. przyjęto 6 osób) oraz 6 honorowych.

> w 2020 r. (pomimo znacznego wyhamowaniu działalności TK w związku z rozwijającą się w kraju pandemią koronawirusa):

1)zorganizowano I Konferencję Programową Towarzystwa w Książnicy Karkonoskiej w dn. 17 stycznia;

2) zorganizowano XX – Nadzwyczajny Zjazd w dn. 28 lutego, poświęcony wprowadzeniu dodatkowych zmian w nowym statucie TK, uchwalonym w dn. 27.06. 2019 oraz  XXI Zjazd sprawozdawczy w dn. 30 czerwca.

3) powołano w dn. 12 lutego Klub Tradycji TK (którego celem jest gromadzenie wiedzy i dokumentowania działalności szczególnie zasłużonych dla rozwoju regionu osób i organizacji);

 • podpisano w dn. 29 lipca wielostronne porozumienia z Gminą Mysłakowice i 6 innymi partnerami  na rzecz wspólnych działań związanych ze zwiększeniem atrakcyjności turystycznej,  ochrona wartości przyrodniczych, zabytków i walorów krajobrazowych gminy;
 • współzorganizowano konkurs na najlepszy filmik nt “AED – bo Życie to nie Film”, przygotowanego  m. in. przez Kol. Mariusza Synówkę  w ramach projektu “#promujemy ŻycieE” z udziałem młodzieży z 7 szkół;
 • powołano na wniosek grupy mieszkańców Katowic –  członków TK, Koło  Terenowe TK w Katowicach;
 • wystąpiono 21 września do przewodniczącego Rady Miejskiej Jeleniej Góry i prezydenta miasta przeciwko planom połączenia Muzeum Przyrodniczego i Muzeum Miejskiego Dom Gerharda Hauptmana e;
 • nominowano nowymi Ambasadorami Karkonoszy redaktora Filipa Szpringera z Warszawy oraz prof. Piotra Migonia z Wrocławia;
 • kontynuowano wewnętrzne dyskusje nad kierunkami wykorzystania pałacu i dawnego folwarku w Mysłakowicach na ogólnospołeczne cele po jego opuszczeniu prze szkołę gminną.

W końcu 2020 r. liczyło ono 50 członków zwyczajnych oraz 6 honorowych.

>  w 2021 r. (przy utrzymywaniu się utrudnień związanych ze skutkami pandemii koronawirusa):

1)   przygotowano kolejny, XXII Zjazd w dn. 17 września, powiązany także ze dokonaniem zmian w statucie.

 • zorganizowanie w dn. 29 października wraz z Odziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich w Jeleniej Górze VII Konferencji z cyklu „Budowanie w pięknym krajobrazie” nt. „Aktualnych problemów ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu w regionie karkonoskim oraz  możliwości reaktywowania Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej” z inicjatywy kol. Janusza Korzenia;
 • przekazano 15 listopada Wójtowi Gminy Mysłakowice formalnego wystąpienia z postulatem podjęcia prac na rzecz ponownego utworzenia Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej w obrębie Gminy Mysłakowice, z możliwością sukcesywnego powiększania go o inne tereny w dalszych etapach jego funkcjonowania;
 • przekazano opinię TK ws projektu programu rozwoju powiatu karkonoskiego na l. 2021-2027 oraz ws powiększenia Karkonoskiego Parku Narodowego na terenie M. Piechowice;
 • zorganizowano szereg spotkań edukacyjno-instruktażowych zw. z przygotowaniem młodzieży do niesienia pomocy poszkodowanym i poprawą bezpieczeństwa m. in. na  terenie Jeleniej Góry, gmin Mirsk i Mysłakowic, a także zorganizowano konkurs filmowy dla uczniów jeleniogórskich szkół “Nie bądź SmartZombie”;
 • zorganizowano w dn. 14 września 2021 r. wycieczkę studialną członków Katowickiego Koła TK po Kotlinie Jeleniogórskiej;
 • kontynuowano współprace TK przy działaniach na rzecz powrotu „Lwa Czuwającego” pod Skały:
 • kontynuowano spotkania Klubu Tradycji TK, z których jedno poświęcono specjalnie pamięci Kol. Rajmunda Jahołkowskiego, b. prezesa JTSK:
 • zainicjowanie przygotowań dla uruchomienia szlaku im. Ericha Fuchsa od schroniska Szwajcarka na Skalnik z inicjatywy kol. Tadeusza Boronia;
 • podjęto przygotowania do wydania publikacji kol. Stanisława Firszta pt „Jeleniogórskie Genius loci” we współpracy z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

W  2021 r. do Towarzystwa przyjęto kolejne 3 osoby, rezygnację złożyły 2 osoby a 1 skreślono z listy członków i stan TK w końcu 2021 r. liczył 48 członków zwyczajnych oraz 5 honorowych

> w I-III kw.  2021 r.:

 1. przygotowano do druku 1. publikację TK  pt. „Karkonoskie genius loci” autorstwa kol. Stanisława Firszta, (druk sfinalizowany będzie we wrześniu br. przy zasadniczym wsparciu finansowym Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu);
 2. kontynuowano akcję spotkań edukacyjno-instruktażowych zw. z przygotowaniem młodzieży do niesienia pomocy poszkodowanym i poprawą bezpieczeństwa m. in. na  terenie Jeleniej Góry, w tym zorganizowano wystawę dorobku konkurs filmowego dla uczniów jeleniogórskich szkół ponadpodstawowych “Nie bądź SmartZombie”, pokazaną także m.in. we Wrocławiu, w Terminalu Lotniczym; ww. konkurs jest kontynuowany także w roku bieżącym;
 3. przygotowano XXIII Zjazd TK, Sprawozdawco-Wyborczy TK w dn. 22 września br
 4. reprezentant TK w Radzie Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP – Janusz Korzeń został wybrany w dn. 26.08 wiceprzewodniczącym Rady, z powierzeniem mu m. in. działań na rzecz utworzenia Muzeum (Centrum) Regionalizmu Polskiego w Młochowie pod Warszawą.

>Propozycje ustępującego Zarządu do programu działania w kadencji 2022-2026:

 1. opracowanie III edycji „Tez Karkonoskich” w formie założeń do zintegrowanej strategii rozwoju Regionu Karkonoskiego we współpracy z samorządami lokalnymi, Urzędem Marszałkowskim  i organizacjami pozarządowymi  (w I poł. 2023 r. i z przeprowadzeniem konsultacji oraz szeroką promocją w II kw. 2023 r.);
 2. zaktywizowanie działań na rzecz ponownego utworzenia Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej w obrębie Gminy Mysłakowice przy współpracy z jej samorządem i służbami konserwatorskimi i NGO’s-ami;
 3. opiniowanie, udział w konsultacjach i współpraca przy sporządzaniu podstawowych dokumentów dla planowania rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego Regionu;
 4. przygotowanie kolejnych publikacji TK dla promocji historii i walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenów działania TK;
 5. organizacja wycieczek studialnych dla głębszego poznania wspomnianych walorów przez członków TK i pogłębienie ich integracji, w tym także z członkami Koła w Katowicach i potencjalnie do utworzenia w innych ośrodkach;
 6. kontynuowanie spotkań Klubu Tradycji TK;
 7. kontynuowanie podjętych, innych działań TK, w tym związanych z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, troski o zdrowie mieszkańców i aktywizacją młodzieży szkolnej w tym zakresie

Sprawozdanie opracowane przez Janusza Korzenia, Prezesa TK zostało przyjęte na posiedzeniu Zarządu TK w dn. 30.08.2022 r. i przedstawione na XXII Walnym Zjeździe Członków TK w dn. 22.09.2022 r.

Do góry