Założenia do programu działania Towarzystwa Karkonoskiego w l. 2023-2026

wynikające z obrad XXII Walnego Zjazdu Członków TK
w dn. 22 września 2022 r. w Bukowcu

Założenia dla działalności wewnątrzorganizacyjnej:

1) wypracowanie takiej formuły funkcjonowania TK, która będzie sprzyjała skupianiu się wokół niego ludzi zainteresowanych różnymi formami działalności oraz szersze u wykorzystaniu potencjał członków Towarzystwa;

2) organizowanie spotkań integracyjno-informacyjnych pod egidą TK, w tym m.in. nt organizacja wycieczek studialnych dla głębszego poznania walorów regionu;

3) propagowanie działalności Towarzystwa w przestrzeni publicznej regionu przy wykorzystaniu współczesnych środków informacyjnych;

4) kontynuowanie dokumentowania i popularyzacji działalności osób i organizacji i zaangażowanych w  rozwój społeczno-gospodarczy regionu w ramach Klubu Tradycji;

5) wprowadzenie nowych członków TK i aktywizowanie współpracy z młodzieżą.

Założenia dla działalności na rzecz regionu i regionalizmu:

1) opracowanie III edycji „Tez Karkonoskich” w formie założeń do zintegrowanej strategii rozwoju Regionu Karkonoskiego we współpracy z samorządami lokalnymi, Urzędem Marszałkowskim, ośrodkami naukowymi i organizacjami pozarządowymi jako dokumentu programowego dla planowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego;

2) zaktywizowanie działań na rzecz ponownego utworzenia Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej w obrębie Gminy Mysłakowice przy współpracy z jej samorządem i służbami konserwatorskimi i NGO’s-ami w trosce ością o ład przestrzenny i krajobrazowy regionu;

3) udział w konsultacjach i współpraca przy sporządzaniu podstawowych dokumentów dla planowania rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego regionu

4) przygotowanie publikacji TK dla promocji historii i walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych regionu, w tym m.in. dla m. Karpacz i innych oraz dorobku hr. Fryderyka von Redena na Śląsku oraz aktywna współpraca z czasopismem „Karkonosze”;

5) wspieranie działań Karkonoskiego Klastra Energii, w tym m. in. planowanych do utworzenia spółdzielni energetycznych;

6) wspieranie działań dla odnowy popularyzacji dziedzictwa kulturowego regionu, w tym m.in. dotyczące wykreowania szlaku im. i Ericha Fuchsa oraz przeniesienia „Lwa Strużnickiego” na jego dawne miejsce;

7) zaktywizowanie współpracy z funkcjonującymi w regionie NGO’s, w tym w szczególności z lokalnymi grupami działania takimi, jak „Kraina Ducha Góra”, „Kraina Wygasłych Wulkanów” i „Kwiat Lnu” dla zorganizowania Karkonoskiego Sejmiku Organizacji Pozarządowych (Regionalnego Forum NGO’s);

8) wspieranie działań dla inicjatywy Krajowej Rady Stowarzyszeń Regionalnych RP dla utworzenia Centrum Regionalizmu Polskiego pod Warszawą;

9) kontynuowanie podjętych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, współpracy międzypokoleniowej i aktywizacją młodzieży szkolnej w tym zakresie.

Opracował Janusz Korzeń, Prezes TK
Bukowiec, 30 września 2022 r.

Do góry